19 Σεπτεμβρίου 2015

Βιβλιοθήκη-Έντυπα

 

Έξουσιοδοτήσεις

Εξουσιοδότηση για ΔΟΥ

Εξουσιοδότηση για ΟΑΕΕ

 

Έντυπα Εφορίας

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης

Υπόδειγμα Ειδικού Στοιχείου Αγροτών-Ειδικού Καθεστώτος

Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής Επιχείρησης

 

Διάφορα Έντυπα

Share This: