Οι αλλαγές με τον νόμο 4646/2019

Σημαντικές οι μεταβολές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες , την χρήση πλαστικού χρήματος και τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος.

1. Οι δαπάνες ενοικίωνανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 

2. Δεν μεταβλήθηκε το όριο των 500 ευρώ άνω του οποίου απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση των δαπανών αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών να πραγματοποιείται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

3. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρίες και  νομικά πρόσωπα από το 28% στο 24%. Η μείωση θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

4. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα από το 22% στο 10%, για κέρδος μέχρι 10.000€. Η μείωση θα ισχύει από τη χρήση του 2020.

5. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται προσαυξημένη έκπτωση δαπανών κατά ποσοστό 30% για τις ακόλουθες δαπάνες:

•    αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς
•    μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ,
•    δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km

Έναρξη ισχύος για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

6. Υποχρέωση φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μισθώματα ακινήτων και επιχειρηματική δραστηριότητα να καλύπτουν ποσοστά έως και 30% των ετησίων πραγματικών εισοδημάτων τους με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω e-banking κλπ). Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού, το μη καλυπτόμενο ποσό θα φορολογείται με 22%.

7. Επισφαλείς απαιτήσεις

Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, να προβαίνουν σε διαγραφή απαιτήσεων κατά οφειλετών τους μικρής αξίας (έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η διαγραφή δύναται να πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ανεξάρτητα αν έχουν αναληφθεί ή μη οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους. Ως προϋπόθεση τίθεται επίσης οι οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.