Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύσταση επιχείρησης σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερο κόστος

Σημαντική μείωση χρόνου και κόστους για τη σύσταση μιας επιχείρησης αναμένεται να επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο κατατέθηκε χθες το πρωί. Κι αυτό, διότι προβλέπει την ίδρυση επιχείρησης ακόμη και εξ αποστάσεως, την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ακόμη και χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ καταργεί την ανάγκη επισκέψεων του επιχειρηματία στην εφορία και στους ασφαλιστικούς φορείς. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και αλλαγές στις αγορές προϊόντων, βάσει των συστάσεων των περίφημων εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Οι αλλαγές, που αποτελούν προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του μνημονίου, πρόκειται να ψηφισθούν την Τρίτη. Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο στη διαδικασία σύστασης των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

• Η ίδρυση εταιρειών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

• Οι ΥΜΣ λειτουργούν στα επιμελητήρια, αλλά και στους συμβολαιογράφους. Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ΥΜΣ είναι η υποχρέωση κατάρτισης του καταστατικού με τον συμβολαιογραφικό τύπο.

• Εισάγεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένη ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο θα ακολουθεί αυστηρά το πρότυπο καταστατικό.

• Δημιουργείται ηλεκτρονική ΥΜΣ, η e-ΥΜΣ, για την εξ αποστάσεως σύσταση της εταιρείας. Η e-ΥΜΣ αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στα τέλη του α΄ εξαμήνου του 2017. Στα τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της, αρχικά για τις ΙΚΕ (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες), και στη συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις άλλες νομικές μορφές εταιρειών. Το πόσο αποτελεσματική θα είναι θα εξαρτηθεί και από την έγκυρη προετοιμασία άλλων πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτό που αφορά τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

• Για τις υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το λεγόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), το τέλος προελέγχου, έγκρισης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του γραμματίου θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση.

• Σε περίπτωση σύστασης της επιχείρησης μέσω e-ΥΜΣ, οι επιχειρηματίες δεν θα καταβάλλουν το ενιαίο γραμμάτιο τον πρώτο χρόνο ισχύος του νόμου, δηλαδή η χρήση των υπηρεσιών θα είναι δωρεάν. Μετά τον πρώτο χρόνο, το γραμμάτιο που θα καταβάλλουν οι επιχειρηματίες όταν συστήνουν επιχείρηση μέσω της e-ΥΜΣ θα είναι κατά 70% φθηνότερο σε σύγκριση με αυτό που θα καταβάλλουν όταν η σύσταση γίνεται με φυσική παρουσία στην ΥΜΣ.

• Η εταιρεία με τη σύστασή της στην ΥΜΣ λαμβάνει αυτομάτως και ΑΦΜ, ενώ θα εγγράφεται αυτομάτως και στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Η τελευταία αυτή διαδικασία θα γίνεται αυτομάτως όταν ολοκληρωθούν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα.

• Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου.

Πηγή: kathimerini.gr