12 Σεπτεμβρίου 2015

Φορολογικά

 • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών – Νομικών προσώπων)
 • Φορολογία εισοδήματος ( επαγγελματιών – εταιρειών – ιδιωτών)
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων εισοδήματος Ε1 – Ε2 – Ε3 – Ν κλπ.
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9, αρχικές, διορθωτικές, συμπληρωματικές
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις εργασιών και επιτηδεύματος, μεταβολές, διακοπές εργασιών, λύσεις και εκκαθαρίσεις
 • ΕΝΦΙΑ (Φόρος επί των ακινήτων)
 • Φ.Μ.Α.Π. ( Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας )
 • Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις
 • Φ.Μ.Υ. ( Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ) δηλώσεις περιοδικές και οριστικές
 • Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου 20%, αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Συγκεντρωτικές  καταστάσεις ( πελατών – προμηθευτών ), μηνιαίες – τριμηνιαίες και ετήσιες
 • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων μέσω προγράμματος TAXIS ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ σε ειδικές περιπτώσεις
 • Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ΤΑΧΙS
 • Υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης/πετρελαίου, καθώς και επίδομα τέκνων
 • Εκτυπώσεις από TAXIS
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών
 • Φορολογία εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού

Share This: