Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λογιστικά

  • Ενημέρωση – τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) , στο γραφείο μας
  • Καταχώρηση ή έλεγχος καταχωρημένων παραστατικών
  • Μετάβαση  λογαριασμών από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε Διεθνή λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
  • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
  • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
  • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
  • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Καθημερινή παρακολούθηση φορολογικών-οικονομικών υποχρεώσεων φυσικών & νομικών προσώπων με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος (ειδικά εάν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σας συνιστούμε να μας ζητήσετε αυτή την υπηρεσία)

Από 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι επιχειρήσεις (οντότητες) είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας έχοντας την κατάλληλη πιστοποιημένη επιμόρφωση απο το ΕΚΠΑ μπορούν να αναλάβουν άμεσα και αποτελεσματικά την τήρηση βιβλίων με απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα όλων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.